خط کشی ایستگاه های مینی بوس سطح شهر بشرویه انجام می شود.

photo 2022 07 04 11 11 20